مراحل تمدید پروانه

در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز :

۱- اصل مجوز قبلی
۲- رضایت نامه موسس پیشین (در صورت تغییر موسس )
۳- گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد موسس و مدیر
۴- تاییدیه هیئتهای ورزشی به انضمام کارت مربیگری حداقل درجه ۳ در رشته های مورد درخواست (در صورت درخواست تغییر رشته یا افزایش رشته)
۵- در صورت تغییر آدرس مکان ارائه کلیه مدارک صدور مجوز مرتبط با مکان الزامی است